המרכז הרפואי שערי צדק - תקנון תרומות באמצעות אתר האינטרנט
אתר האינטרנט של המרכז הרפואי שערי צדק ע"ר ("שערי צדק" וה-"האתר"), מכיל בין היתר את דף "תרומות" ("דף התרומות") באמצעותו ניתן לתרום לשערי צדק. תקנון זה ("התקנון") חל על השימוש בדף התרומות. כל שימוש או ניסיון לעשות שימוש בדף התרומות, לרבות לצורך מתן תרומות, מהווה הסכמה מצד העושה או המנסה לעשות שימוש בדף התרומות ("משתמש") לאמור בתקנון זה המהווה חלק מתנאי השימוש באתר ("תנאי השימוש") והתחייבות לנהוג לפי התקנון ותנאי השימוש.

 1. משתמש שהינו מעל גיל 18 ו/או גוף משפטי מאוגד על פי דין, שברשותו כרטיס אשראי בר תוקף והכרטיס על שמו, רשאים לתרום באמצעות דף התרומות, בכפוף להוראות התקנון. דף התשלום מאובטח לפי תקן PCI DSS.

 2. בעת ביצוע תרומה באמצעות כרטיס אשראי תתבצע בדיקת הכרטיס מול חברת האשראי והמשתמש יקבל תשובה באשר למצב העסקה והאם התקבלה או נדחתה.

 3. במידה והתרומה לא אושרה ע"י חברת האשראי, יקבל המשתמש הודעה מתאימה. על מנת להשלים את מתן התרומה, על המשתמש ליצור קשר טלפוני עם שערי צדק.

 4. לצורך בקשות ושאלות כלליות, ניתן ליצור קשר במייל: eliw@szmc.org.il

 5. בגין כל תרומה שתתקבל תישלח לתורם קבלה לכתובת הדואר שיזין המשתמש, עם אישור מוכר לצרכי מס ע"פ סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

 6. פרטיות. (א) אין חובה לבצע תרומה או למסור פרטים כלשהם בדף התרומות. יחד עם זאת ישנם פרטים שאם המשתמש לא ימסור אותם, לא ניתן יהיה לבצע את התרומה; (ב) שערי צדק אינו שומר את פרטי האשראי של המשתמשים (אלה מועברים לחברות האשראי הנוהגות בהם לפי הכללים והנהלים שלהן), אך עושה שימוש בפרטים שמזין המשתמש לצורך שמירה על קשר עימו, מימוש התרומה, שמירה על זכויות שערי צדק וניהול עסקיו; (ג) שערי צדק לא יעביר פרטים אודות משתמשים לצדדים שלישיים אלא לצורך מימוש האמור לעיל.

 7. המשתמש מצהיר ומתחייב כי -

  1. הינו מעל גיל 18 או גוף משפטי מאוגד על פי דין, הכשיר לבצע את הפעולות שהוא מבקש לבצע בדף התרומות.

  2. כרטיס האשראי בו הוא מבקש לבצע תרומה הינו בתוקף ורשום על שמו.

  3. השימוש שלו בדף התרומות (לרבות לצורך ביצוע תרומה), לא יפר הוראת כל דין או זכויות של אחר.

  4. הפרטים האישיים שימסור יהיו נכונים, מלאים ומדויקים וכי מסירת פרטים כוזבים, שגויים או לא מדויקים עלולה לגרום לשערי צדק נזקים, ובמקרים מסוימים אף להוות עבירה פלילית.

 8. חבות ואחריות. שערי צדק לא ישא בכל חבות או אחריות בקשר עם פעולה אשר תיעשה על ידי משתמש בדף התרומות או בגין כל גורם אחר שאינו בשליטתו הבלעדית ולא ישא בכל נזק ו/או הפסד שייגרמו בקשר עם האמור. האחריות המלאה והבלעדית על השימוש בדף התרומות ובכלל זאת לכל טעות בהקלדת הנתונים תחול על המשתמש, והמשתמש יישא בכל תוצאה או נזק (למשתמש, לשערי צדק או לאחרים) העלולים לנבוע מכך. רישומי המחשב, כפי שיופיעו בשערי צדק, יהוו ראיה לכך שהנתונים המופיעים בהם הוקלדו על ידי המשתמש.

 9. תקנון זה הינו חלק מתנאי השימוש ומובהר שסעיפים כגון סעיף "סמכות השיפוט" וסעיף "שינוים באתר והפסקת שירות", יחולו גם על דף התרומות ופעילות המשתמשים בו. כן מובהר כי הצהרות והתחייבות המשתמש בתקנון באות להוסיף ולא לגרוע מתנאי השימוש. שערי צדק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הוראות התקנון מעת לעת. שינויים אלה יכנסו לתוקף באופן מידי.