תיירות מרפא
Tel: 972-2-6666698
972-2-6555699

Fax: 972-2-6666985
Email: medicaltourism@szmc.org.il