תאריכי ישיבות ועדת הלסינקי 2020
 

תאריך ועדה
 

יום

תאריך אחרון להגשה

27/1/2020

שני

 

18/2/2020

שלישי

 

30/3/2020

שני

 

21/4/2020

שלישי

 

25/5/2020

שני

 

30/6/2020

שלישי

 

27/7/2020

שני

06/07/20

אוגוסט

אין ועדה

 

15/9/2020

שלישי

25/08/20

26/10/2020

שני

05/10/20

30/11/2020

שני

09/11/20

29/12/2020

שלישי

08/12/20