תאריכי ישיבות ועדת הלסינקי 2019

תאריך ועדה
 
יום
27/11/2018 שלישי
25/12/2018 שלישי
28/1/2019 שני
26/2/2019 שלישי
25/3/2019 שני
29/4/2019 שני
28/5/2019 שלישי
24/6/2019 שני
29/7/2019 שני
27/8/2019 שלישי
23/9/2019 שני
28/10/2019 שני
26/11/2019 שלישי
30/12/2019 שלישי