תאריכי ישיבות ועדת הלסינקי 2020
 

תאריך ועדה
 

יום

27/1/2020

שני

18/2/2020

שלישי

30/3/2020

שני

21/4/2020

שלישי

25/5/2020

שני

30/6/2020

שלישי

27/7/2020

שני

אוגוסט

אין ועדה

15/9/2020

שלישי

26/10/2020

שני

30/11/2020

שני

29/12/2020

שלישי