דלג לתפריט הראשי (מקש קיצור n) דלג לתוכן הדף (מקש קיצור s) דלג לתחתית הדף (מקש קיצור 2)

זכויות המטופל.ת

פניות הציבור

המרכז הרפואי שערי צדק
ת.ד. 3235, ירושלים 91031
פניות הציבור שערי צדק

חוק זכויות החולה

בשנת 1996 נחקק חוק זכויות החולה. מטרתו קביעת זכויותיו של אדם המבקש או מקבל טיפול רפואי ולהגן על כבודו ופרטיותו. להלן עקרונות החוק:

1. כל הנזקק לטיפול רפואי זכאי לקבלו, בהתאם לתנאים ולהסדרים הנוהגים במערכת הבריאות. במצב חירום רפואי זכאי אדם לקבל טיפול רפואי דחוף ללא התניה.

2. הטיפול הרפואי יוענק למטופל ללא אפליה מטעמי דת, גזע, מין, לאום או ארץ מוצא.

3. הטיפול במצב חירום רפואי או סכנה חמורה, יינתן לפי מיטב יכולתו של המטפל או של המוסד הרפואי ובמקרה הצורך יכלול הפניית המטופל לטיפול במקום אחר.

4. מטופל זכאי לקבל טיפול מקצועי ואיכותי ויחס אנושי. על איש הצוות המטפל להציג את עצמו ואת תפקידו בפני המטופל ולהסביר לו את מהות הבדיקה/הטיפול שהוא עתיד לעבור. יש לשמור על כבודו ועל פרטיותו של החולה במהלך האשפוז, הבדיקה או הטיפול. זכותו של כל מטופל לבקש נוכחות אדם נוסף בעת הבדיקה.

5. א. לא יינתן טיפול רפואי למטופל אלא אם נתן את הסכמתו המוקדמת לכך לאחר שקיבל את כל המידע הרפואי על הטיפול הדרוש לו כדי להחליט בנדון. המידע אמור לכלול, בין השאר, את האבחנה, תיאור הטיפול המוצע והסיכויים והסיכונים בהליך המוצע. יש למסור את המידע בשלב מוקדם ככל האפשר. קיימים שישה טיפולים פולשניים אשר לגביהם יש לקבל הסכמה בכתב.
ב. בנסיבות חריגות שבהן נשקפת למטופל סכנה חמורה והוא מתנגד לטיפול הרפואי, רשאי המטפל לתת את הטיפול הרפואי אם ועדת האתיקה, לאחר ששמעה את המטופל, אישרה את מתן הטיפול. במוסדנו קיימת ועדה אתית בראשות עורך דין. כינוס הוועדה נעשה על ידי פנייה להנהלה.
ג. בנסיבות של מצב חירום רפואי, אם לא ניתן לקבל הסכמה מדעת, יינתן הטיפול הרפואי אף ללא הסכמת המטופל ובהסכמת שלושה רופאים.

6. מטופל רשאי למנות בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים במקומו לקבלת טיפול רפואי בנסיבות ובתנאים שהוא יורה. קיים טופס של משרד הבריאות לצורך זה. ייפוי הכוח ניתן תוך פירוט המטרה שלשמה ניתן. אין להשתמש בייפוי כוח למטרה שאינה מצוינת בו (דין ייפוי כוח אינו כדין אפוטרופוס).

7. מטופל המאושפז במוסד רפואי רשאי לקבל מבקרים לפי הסדרים שיקבע מנהל המוסד.

8. המטפל יתעד את מהלך הטיפול הרפואי ברשומה רפואית. מטופל זכאי לקבל מהמטפל או מהמוסד הרפואי מידע רפואי מהרשומה הרפואית לרבות העתקתה. במוסדנו יפנה החולה למנהל המחלקה או לרופא הבכיר. הרופא יורה למחלקת רשומות לספק את המבוקש. החולה יישא בעלות ההוצאות.

9. מטופל זכאי לשמירה על סודיות המידע הרפואי הנוגע אליו. לאור זאת רשומות רפואיות חייבות להיות במקומות המיועדים לכך, כגון עגלת התיקים, ולא בתפזורת על הדלפקים.

10. מטופל זכאי להשיג, מיוזמתו ובמימונו, "דעה נוספת" לעניין הטיפול בו. זכותו לקבל את שיתוף הפעולה של הצוות הרפואי לאחר תיאום עם מנהל המחלקה או הרופא הבכיר.

11. מטופל העובר למטפל אחר או למוסד רפואי אחר זכאי לשיתוף פעולה של המטפלים והמוסדות הרפואיים לשם הבטחת המשך הטיפול הרפואי הנאות בו.

12. בכל מוסד רפואי ימונה אחראי לזכויות המטופל שתפקידו יהיה לקבל תלונות של מטופלים ולייעץ ולסייע להם בכל הקשור למימוש זכויותיהם. במרכז הרפואי שלנו האחריות לכך הינה לשכת מנכ"ל. עם קבלת התלונה בכתב היא מועברת להנהלה ולגורמים המתאימים.

סעיף חשוב נוסף הוא נוהל הגבלה פיזית של מטופל. קיים נוהל מפורט שעיקריו הם: הגבלה רק לצרכים רפואיים, כאשר נעשה ניסיון לקבל הסכמת המטופל או בא כוחו הרשמי להגבלה. ההחלטה על ההגבלה הפיזית תינתן על ידי רופא או האחות האחראית. הנימוקים להגבלה יפורטו ברשומה הרפואית. קיים נוהל מעקב מפורט אחר חולה מוגבל ויש למלא אותו כלשונו.

זמני המתנה לניתוחים

לחוק זכויות החולה באתר משרד הבריאות

עקרונות חוק זכויות החולה - גרסה להדפסה